18.04.2014, 01:14   #11

 
 
: 28.06.2010
:
Basic.

5000 REM
5010 DIM (100)
5020 REM 1.
5030 PRINT " N"
5040 PRINT " "
5050 INPUT N1, N2
5060 REM 2.
5070 PRINT " ";N2; " N3 "; N1
5080 FOR I = 1 N2
5090 LET K(I)=INT(RND(1)*N1)+1
5110 REM 3.
5120 FOR J=1 I
5130 IF K(I)=K(J) THEN 5090
5140 NEXTJ
5150 REM 4.
5160 PRINT " N"; K(I)
5170 NEXT I
7999 END